Browse Author Index

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z All

A

Aalami, M.T
Akbarzadeh Bengar, H
Alavi, A.
Aminfar, M.H
Amirabad, N.G
Assatourians, A.
Attarnejad, R
Attarpour, A
Aviz, H

B

Bagheripour, M.H
Bastami, M
Bilir, T

C

Castiglioni, C.A.

D

Dalvand, A.
Dehghani, M.
Dehghanian, S
Dehghanian, SH

E

Eftekhari, S. N.
Ettefaghpour, A.

F

Fallah, M
Fallah Tafti, M.
Fallahi, S
Farahmand Azar, B
Faramarzi, J.
Farjadi, A
Farzan, B

G

Gandomi, A.H
Gencel, O
Gharehbaghi, S
Ghavam, S.A
Gheyratmand, C
Ghodrati Amiri, G
Gholizad, A
Gholizadeh, S, Urmia University
Grigorian, M

H

Habibi, A.R
Hamidifard, M
Hamidifard, M.
Hashemi, S.H
Hedayat, A.A
Heristchian, M
Homaei, F

I

Ishikawa, K
Izadpanah, M

J

Jahani, E
Jazebi, E

K

Kamgar, R.
Kamyab, R.
Kaveh, A
Khabaz, H
Khaledy, N
Khamseh, M
Khanmohammady, F
Khatibinia, M
Khosh Chehre, M
Khosravi, Sh
Kiani, J.
Kourehli, S.S

L

Lale Arefi, SH

M

Malekzadeh, M.
Mansouri, I
Mashayekhi, M
Mehrdoust, M.R.
Mirzai, N.M
Mohammadizadeh, M.R.
Mokari Rahmdel, J

N

Naseralavi, S.S
Naserpour, A
Nezhadasadi, E

O

Omidvar, M

P

Parastesh, H
Parsiavash, R
Payam, S.
Pirmoz, A
Pourakbar, P

R

Rahgozar, R.
Ramroody, H.
Ranjbaran, A
Rebielak, J
Rezaee, R
Rezaei Namdar, F

S

Safari, H
Saffari, H
Salajegheh, E
Salajegheh, F
Sefid, M
Seyedpoor, S.M
Shafei, E
Shahabian, F
Shahabian, F.
Sharifi, Y
Sharifnasab, A
Shirmardi, M.M.
Shojaee, S
Sivandi-Pour, A.
Soghrat, M.R
Soleimaninia, M

T

Taiyari, F
Talatahari, S
Talatahari, S.
Tariverdilo, S
Torkzadeh, P
Tsavdaridis, K.D.

V

Vafaeifar, N
Vahid-Vahdattalab, F
Veladi, H

Y

Yazdanpanah, O
Yousefi Dadras, E.

Z

Zamani Ahari, G